STADGAR för MC-Veteranerna Kungsbacka

antagna vid årsmöte den 2 februari 2000.

1. MC-Veteranerna Kungsbacka är en ideell förening för motorcykelhistoriskt intresserade personer. Föreningen har till uppgift att i kulturbevarande syfte verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder tillvaratas och bevaras. Vidare skall föreningen Kristi himmelsfärdsdagen varje år arrangera Kungsrallyt. Föreningen skall även under trivsamma former anordna medlemsmöten och sammankomster kring motorcykel- och mopedhistoriska frågor. Föreningen är en sådan lokalavdelning till riksorganisationen Club MC-Veteranerna som anges i 16 § i riksorganisationens stadgar.

Föreningen har sitt säte i Kungsbacka. Dess huvudsakliga verksamhetsområde är Kungsbacka med omnejd. Föreningen bildades den 10 november 1994 som en fortsättning av den 1978 bildade sammanslutningen Kungsbackagänget.

2. Rätt till medlemskap har varje motorcykelhistoriskt intresserad person som är beredd att verka i föreningens anda.

3. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Den löpande verksamheten handhas av en styrelse.

4. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Motioner skall ha kommit in senast den 31 december året före mötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller skall utlysas när minst 25 medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen med angivande av den eller de frågor som därvid skall behandlas. Kallelse med förslag till dagordning sänds till medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

5. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas.

• Upprättande av röstlängd
• Fråga om kallelse skett i behörig ordning
• Godkännande av föredragningslistan
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
• Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
• Genomgång av resultat- och balansräkning
• Genomgång av revisorernas berättelse
• Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
• Val av styrelsens ordförande (normalt vartannat år)
• Val av kassör (normalt vartannat år)
• Val av tre övriga styrelseledamöter
• Val av erforderligt antal suppleanter
• Val av två revisorer
• Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
• Val av föreningens försäkringsombud
• Val av ledamöter i eventuella kommittéer
• Fastställande av årsavgift
• Behandling av eventuella propositioner och motioner
• Övriga frågor

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid personval, där det finns fler än en kandidat utöver det antal som skall väljas, skall omröstning dock ske i omgångar varvid en kandidat elimineras i varje omgång. Har någon i en omgång fått mer än hälften av rösterna anses han vald och skall därför inte bli föremål för omröstning i följande omgångar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid val skall dock lotten avgöra.

Om stadgeändring och beslut om föreningens upplösning finns särskilda bestämmelser i punkt 8.

6. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en övrig ledamot. Ordförande och kassör utses av årsmötet och väljs på två år, varvid skall eftersträvas att val till dessa poster inte sammanfaller utan sker växelvis vartannat år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Dessutom skall två – fyra suppleanter finnas. Dessa utses av årsmötet på ett år.

Styrelsesammanträden skall hållas en gång i kvartalet eller då det i övrigt är påkallat. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

7. Medlem som i väsentlig mån brutit mot föreningens stadgar eller sökt skada föreningens anseende kan uteslutas av årsmötet. Medlem som inte senast vid februari månads utgång betalat fastställd medlemsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen såvida inte särskilda skäl föranleder annat.

8. Ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut på årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel tillfalla annan motorhistorisk förening eller disponeras enligt årsmötets beslut.

LillalogganFör utskrift >> Stadgar MCV Kungsbacka